A A A
Baner

Projekt planu dla kąpieliska na Stogach gotowy. Teren wejścia na plażę nr 25 wypięknieje

Biuro Rozwoju Gdańska opracowało nowy plan dla kąpieliska na Stogach, dzięki któremu będzie tu ładniej i wygodniej. Zapisy planu umożliwiają niewielkie inwestycje – mogą się tu więc pojawić ławki, siedziska, drewniana kładka ułatwiająca dojazd osobom niepełnosprawnym i dziecięcym wózkom oraz natryski czy publiczna toaleta.

Projekt planu dotyczy terenu o powierzchni 14,65 ha, położonego w północnej części Stogów. Obecnie dla tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania, który został uchwalony w 2009 r. i zgodnie z nim, rejon kąpieliska przeznaczony jest pod plaże, zieleń krajobrazowo-ekologiczną oraz funkcje usługowe i wydzielony ciąg pieszy stanowiący wejście na plażę nr 26. To wejście jest dziś najbardziej popularnym ciągiem pieszym w tej dzielnicy, z którego korzystają gdańszczanie i goście naszego miasta chcący spędzić czas na plaży.

Nowe zapisy w dokumencie umożliwiają urządzenie i zagospodarowanie znajdującego się kilkadziesiąt metrów dalej wejścia nr 25 (znajduje się ono w kierunku przeciwnym niż port), w tym budowę toalety publicznej, natrysków i innej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Większość terenów, które obejmuje nowy plan, stanowi własność Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa. Znajduje się tu również prywatna działka.

Opracowany dokument to odpowiedź miasta na sprzeciw mieszkańców wobec przegłosowanego w ubiegłym roku przez Radę Miasta Gdańska Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gdańska, który m.in. zmieniał przeznaczenie fragmentu plaży o powierzchni 10 hektarów, a także lasu o powierzchni 40 ha na Stogach, dopuszczając tu rozwój funkcji portowych. Co ważne, wspomniane 10 ha plaży leży w granicach administracyjnych portu.

Na takie zmiany na plaży nie zgodzili się jednak mieszkańcy Stogów, a także innych dzielnic Gdańska. Zebrali tysiące podpisów pod wnioskiem o utrzymanie funkcji rekreacyjnych. Radni przychylając się do ich racji wprowadzili zmiany w Studium, natomiast Miasto przystąpiło dodatkowo do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego plażę na Stogach.

– Chcemy przy wejściu na plażę nr 25 wprowadzić takie zmiany, by można było ją uzbroić w podobne urządzenia, jak przy wejściu na plażę nr 26 (przy nim znajduje się obecnie m.in. budynek ratowników i toalety). Tamta część plaży nie jest bowiem urządzona. Chcemy to zmienić. Dzięki temu plaża byłaby „wydłużona” o około 350 metrów w kierunku wschodnim. Takie były głosy mieszkańców Przeróbki i Stogów, ale też innych dzielnic Gdańska – podkreślał podczas specjalnie zwołanej konferencji na plaży, w ubiegłym roku, prezydent Paweł Adamowicz.

Plaża na Stogach pozostanie plażą – Miasto rozpoczęło procedurę

BRG prace nad nowym planem zakończyło. Do dokumentu dołączono również załącznik, w którym zaproponowano koncepcje projektów plażowych siedzisk czy wyglądu drewnianych kładek.

Głównym założeniem planistów z BRG było umożliwienie stworzenia w tej części miasta rekreacyjnej przestrzeni publicznej o wysokim standardzie, przy jak najmniejszej ingerencji w krajobraz.

– Poprzez ten plan chcemy chronić naturalne walory tego miejsca – podkreślają planiści z BRG.

TUTAJ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁYM PROJEKTEM PLANU PRZYGOTOWANYM DLA KĄPIELISKA NA STOGACH 

Tak gdańscy planiści widzą zagospodarowanie terenu przy wejściu na plażę nr 25

Przygotowany plan przewiduje powstanie w tym miejscu m.in. urządzonego ciągu pieszego z miejscami do wypoczynku. Każde z nich miałoby mieć szerokość 10 metrów i składać się z podstawowego wyposażenia, czyli siedziska, poidełka, śmietnika i oświetlenia o neutralnej barwie, przyjaznej dla ptaków i nocnych owadów.

Strefa wejściowa na plażę została podzielona na trzy obszary funkcjonalno-przestrzenne. I tak, w zachodniej części, w miejscu nieistniejącej historycznej zabudowy, wyznaczono strefę usług, w której dopuszczono budowę budynku służącego obsłudze ruchu turystyczno – rekreacyjnego. Założono, że nowy budynek „wpisany będzie” w krajobraz. Ewentualny inwestor będzie musiał zadbać też o to, by nad pierwszą kondygnacją powstał taras widokowy, oczywiście z widokiem na morze.

Strefą parkową objęto tamtejszy gaj lipowy ze ścieżką pieszą, która stanowi początkowy odcinek dojścia do plaży. Plan zakłada zachowanie gaju, a także uzupełnienie brakujących drzew i zieleni.

To wstępna koncepcja, propozycja planistów. Ostateczny projekt może wyglądać nieco inaczej

To wstępna koncepcja, propozycja planistów. Ostateczny projekt może wyglądać nieco inaczej

Natomiast w części wschodniej wyznaczono strefę aktywności i rekreacji z zachowanymi enklawami drzew robinii akacjowej, w której powinny znaleźć się elementy rekreacyjne. W tej części przewidziano także powstanie punktu widokowego, z którego będzie można zobaczyć m.in. wydmę. Plan zakłada, że w tym miejscu powstanie również niewielki plac – scena. Można tu odpocząć, ale też zorganizować niewielkie wydarzenie kulturalne czy imprezę plenerową.

Planiści wzięli też pod uwagę osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i rodziców z wózkami dziecięcymi – na plaży powstanie ciąg pieszy, w formie drewnianej kładki, łączący wejścia nr 25 i 26.

Plan zakłada zmiany przede wszystkim w obszarze wejścia na plażę nr 25

Przestrzeń parku oraz strefy aktywności mają być wyposażone w małą architekturę o prostej, ale nowoczesnej formie, nieingerującej w nadmorski krajobraz, inspirowanej charakterem miejsca. Dopuszczono użycie takich materiałów, jak drewno, hiperbeton i elementów naturalnych – głazów i pni drzew. Z drewna, bądź materiałów imitujących drewno, powinna zostać wykonana kładka stanowiąca główne dojście na plażę.

W projekcie planu pojawił się zapis o zakazie utwardzania ciągów pieszych na tym terenie nawierzchnią bitumiczną czy brukowaną.

Magdalena Wiszniewska, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Stogi, przyznaje, że liczy na to, iż nic nie stanie na przeszkodzie i uda się w przyszłości wcielić w życie założenia, które przyjęto dla tego terenu w projekcie planu miejscowego.

– Jest jednak kwestia, która nas niepokoi. Uważamy, jako radni dzielnicy, że planiści powinni pochylić się w tym dokumencie także nad wejściem na plażę nr 26. Tam jest dość „dziko”, choć może tak powinno być. Mimo wszystko tego nam zabrakło, bo może i ten obszar mógłby nieco inaczej wyglądać – przyznaje przewodnicząca Wiszniewska.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (z własnym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 listopada 2019 r.Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub elektronicznie, używając bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: brg@brg.gda.pl.

Źródło: www.gdansk.pl

Dodano

WARUNKI NA KĄPIELISKACH

Czerwona flaga

MOLO BRZEŹNO/HALLERA

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

SOBIESZEWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

STOGI

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

JELITKOWO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ORLE

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

PIASTOWSKA

- ℃
- ℃
Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

DOM ZDR. BRZEŹNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Flaga

ŚWIBNO

Kapielisko

Kąpielisko zamknięte

Translate »
Skip to content